OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ZADNJEM TRILETJU DEVETLETKE

Kaj so izbirni predmeti?
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja, šport za sprostitev, šport za zdravje) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.
Število skupin izbirnih predmetov
Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu 2021-22 lahko predvidoma organizirali 32 skupin na matični šoli in 7 skupin na podružnični šoli.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

Zamenjava izbirnega predmeta
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Učenci si lahko preberejo predstavitve v obliki zgibanke, ki je objavljena spodaj (za vsak razred posebej).
Izbor izbirnih predmetov za učence bodočega 7., 8., in 9. razreda, na matični in podružnični šoli bo v mesecu aprilu preko e-asistenta za starše. 

Namen izbirnih predmetov je, da otroci z njimi izkažejo svoje želje, motive in potenciale, zato naj bo to izbor otrok in ne staršev. 

Skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22  bodo objavljene predvidoma junija 2021.

Spodaj si v priponkah oglejte predstavitve predmetov za posamezne predmete za šolsko leto 2020/2021:

 Cerknica:

 IZBIRNI PREDMETI za 7. razred

2020/2021

1. NEMŠČINA I
2. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
3. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI
4. RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
5. KMETIJSKA DELA
6. OBDELAVA GRADIV: LES
7. ANSAMBELSKA IGRA
8. RUŠČINA I
9. ŠOLSKO NOVINARSTVO
10. LIKOVNO SNOVANJE I
11. IZBRANI ŠPORT:
KOŠARKA, NOGOMET,     GIMNASTIKA, ODBOJKA
12. MATEMATIČNE DELAVNICE 7
13. VERSTVA IN ETIKA I
14. FILOZOFIJA ZA OTROKE: KRITIČNO MIŠLJENJE

PRESTAVITEV IP:

 Izbirni7-T 20-21

 IZBIRNI PREDMETI za 8. razred

2020/2021

1. ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI
2. KEMIJA V OKOLJU
3. LIKOVNO SNOVANJE II
4. VERSTVA IN ETIKA II
5. ŠPORT ZA SPROSTITEV
6. RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
7. ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA
8. RASTLINE IN ČLOVEK
9. NEMŠČINA II
10. ŠPANŠČINA 2
11. SODOBNO KMETIJSTVO
12. LITERARNI KLUB
13. ETNOLOGIJA – NAČIN ŽIVLJENJA IN KULTURE
14. GLEDALIŠKI KLUB
15. ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
16. OBDELAVA GRADIV: UMETNE MASE
17. PLES

PRESTAVITEV IP:

Izbirni8 -T 20-21

 IZBIRNI PREDMETI za 9. razred 

2020/2021

1. TURISTIČNA VZGOJA
2. RETORIKA
3. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
4. NEMŠČINA 3
5. VERSTVA IN ETIKA 3
6. OBDELAVA GRADIV – KOVINE
7. GENETIKA
8. GLEDALIŠKI KLUB
9. LIKOVNO SNOVANJE 3
10. KEMIJA V ŽIVLJENJU
11. NAČINI PREHRANJEVANJA
12. ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČINI ŽIVLJENJA
13. DRŽAVLJANSKA KULTURA
14. ŠPORT ZA ZDRAVJE
15. GEOGRAFIJA – RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA
16. ŠPANŠČINA III

PRESTAVITEV IP: 

Izbirni9-T 20-21

 Grahovo:

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

2020/2021

1. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
2. RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
3. RUŠČINA I
4. OBDELAVA GRADIV – LES
5. ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA
6. NEMŠČINA I
7. ŠPORT ZA SPROSTITEV
8. VERSTVA IN ETIKA I
9. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA IN ZEMLJA
10. ANSAMBELSKA IGRA

PREDSTAVITEV IP: 

Izbirni7G 20-21

IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

2020/2021

1. ŠPANŠČINA III
2. NAČINI PREHRANJEVANJA
3. RETORIKA
4. RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
5. ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA
6. ŠPORT ZA SPROSTITEV
7. VERSTVA IN ETIKA III

PREDSTAVITEV IP: 

Izbirni9G 20-21

V šol. letu 2021/21 so učenci III. triade vključeni v naslednje izbirne predmete:

Matična šola Cerknica

Predmet Razred Učitelj
GLK Gledališki klub 8.–9. r. Daša Joželj Kranjc
IŠP Izbrani šport: gimnastika z ritmično izraznostjo 7. r. Mateja Dolgan
IŠP Izbrani šport: nogomet 7. r. Matej Mele
KEŽ Kemija v življenju 9. r. Martina Marc
KEO Kemija v okolju 8. r. Martina Marc
KID Kmetijska dela 7. r. Veronika Švigelj
LS1 Likovno snovanje 1 7. r. Jernej Dolničar/Eva Mazi
LS2 Likovno snovanje 2 8. r. Jernej Dolničar/Eva Mazi
LS3 Likovno snovanje 3 9. r. Jernej Dolničar/Eva Mazi
NPH Načini prehranjevanja 9. r. Veronika Švigelj
NI1 Nemščina 1 7. r. Manca Gorup
NI2 Nemščina 2 8. r. Manca Gorup
NI3 Nemščina 3 9. r. Manca Gorup
MME Multimedija 8. r. Marjeta Košir
OGK Obdelava gradiv: kovine 9. r. Jure Mele
OGL Obdelava gradiv: les 7. r. Nuša Ponikvar
OGU Obdelava gradiv: umetne snovi 8. r. Jure Mele
PLE Ples 8. r. Matej Mele
RČL Rastline in človek 8. r. Veronika Švigelj
RI 1 Ruščina 7. r. Daša Joželj Kranjc
ROM Računalniška omrežja 9. r. Mojca Leskovec
ROD Raziskovanje organizmov v domači okolici 7. r. Martina Marc
SPH Sodobna priprava hrane 7. r. Veronika Švigelj
KIK Sodobno kmetijstvo 8. r. Veronika Švigelj
ŠI2 Španščina 2 8. r. Tjaša Jereb/Tanja J. Bratovič
ŠI3 Španščina 3 9. r. Tjaša Jereb/Tanja J. Bratovič
ŠSP Šport za sprostitev 8. r. Mateja Dolgan, Matej Mele
ŠZZ Šport za zdravje 9. r. Mateja Dolgan, Matej Mele Boštjan Gorjup
UBE Urejanje besedil 7. r. Mojca Leskovec


Podružnica “11. maj” Grahovo

Predmet Razred Učitelj
NI1 Nemščina 1 7. r Nuša Rožanc
OGL Obdelava gradiv: les 7. r Metka Polovič
MME Multimedija 7.,  9. r Marjeta Košir
SPH Sodobna priprava hrane 7. r Marjetka Rupar
NPH Načini prehranjevanja 9. r Marjetka Rupar
ŠI3 Španščina 3 9. r. Tjaša Jereb/Tanja J. Bratovič
ŠSP Šport za sprostitev 7. r in 9. r. Boštjan Gorjup


(Skupno 2.931 obiskov, današnjih obiskov 1)