OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ZADNJEM TRILETJU DEVETLETKE

Kaj so izbirni predmeti?
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja, šport za sprostitev, šport za zdravje) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.
Število skupin izbirnih predmetov
Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu 2021-22 lahko predvidoma organizirali 36 skupin na matični šoli in 7 skupin na podružnični šoli.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

VLOGA: Prošnja za oprostitev sodelovanja pri IP.docx, Prošnja za oprostitev sodelovanja pri IP.pdf

Zamenjava izbirnega predmeta
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Učenci si lahko preberejo predstavitve v obliki zgibanke, ki je objavljena spodaj (za vsak razred posebej).
Izbor izbirnih predmetov za učence bodočega 7., 8., in 9. razreda, na matični šoli bo preko e-asistenta za starše in podružnični šoli preko prijavnic v mesecu aprilu. 

Namen izbirnih predmetov je, da otroci z njimi izkažejo svoje želje, motive in potenciale, zato naj bo to izbor otrok in ne staršev. 

Skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23  bodo objavljene predvidoma junija 2021.

Spodaj si v priponkah oglejte predstavitve predmetov za posamezne predmete za šolsko leto 2021/2022:

 Cerknica:

 IZBIRNI PREDMETI za 7. razred

2021/2022

 1. NEMŠČINA I
 2. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 3. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI
 4. RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
 5. KMETIJSKA DELA
 6. OBDELAVA GRADIV: LES
 7. ANSAMBELSKA IGRA
 8. RUŠČINA I
 9. LITERARNI KLUB
 10. LIKOVNO SNOVANJE I
 11. IZBRANI ŠPORT: KOŠARKA, NOGOMET, GIMNASTIKA, ODBOJKA
 12. MATEMATIČNE DELAVNICE 7
 13. VERSTVA IN ETIKA I
 14. FILOZOFIJA ZA OTROKE:  KRITIČNO MIŠLJENJE
 15. ŠPANŠČINA I

 IZBIRNI PREDMETI za 8. razred

2021/2022

 1. ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI
 2. KEMIJA V OKOLJU
 3. LIKOVNO SNOVANJE II
 4. VERSTVA IN ETIKA II
 5. ŠPORT ZA SPROSTITEV
 6. RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA
 7. ZGODOVINA – ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA
 8. RASTLINE IN ČLOVEK
 9. NEMŠČINA II
 10. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA IN ZEMLJA
 11. RUŠČINA 2
 12. SODOBNO KMETIJSTVO
 13. LITERARNI KLUB
 14. ETNOLOGIJA – NAČIN ŽIVLJENJA IN KULTURE
 15. GLEDALIŠKI KLUB
 16. ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
 17. OBDELAVA GRADIV: UMETNE MASE
 18. PLES
 19. ŠOLSKO NOVINARSTVO

 IZBIRNI PREDMETI za 9. razred 

2021/2022

 1. TURISTIČNA VZGOJA
 2. RETORIKA
 3. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
 4. NEMŠČINA 3
 5. VERSTVA IN ETIKA 3
 6. OBDELAVA GRADIV: KOVINE
 7. GENETIKA
 8. LITERARNI KLUB
 9. LIKOVNO SNOVANJE 3
 10. KEMIJA V ŽIVLJENJU
 11. NAČINI PREHRANJEVANJA
 12. ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČIN ŽIVLJENJA
 13. DRŽAVLJANSKA KULTURA
 14. ŠPORT ZA ZDRAVJE
 15. GEOGRAFIJA – RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA
 16. GLASBENI PROJEKT
 17. FILMSKA VZGOJA
 18. KMETIJSKO GOSPODARSTVO
 19. ŠPANŠČINA 3

 Grahovo:

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

2021/2022

1. Španščina I
2. Nemščina I
3. Verstva in etika I
4. Računalništvo: Urejanje besedil
5. Šport za zdravje
6. Obdelava gradiv – les
7. Sodobna priprava hrane

IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

2021/2022

1. Nemščina 2
2. Rastline in človek
3. Verstva in etika 2
4. Šport za zdravje
5. Obdelava gradiv – umetne mase
6. Astronomija – Sonce, Luna in Zemlja
7. Računalništvo: Urejanje besedil
8. Odkrivajmo preteklost svojega kraja

 

(Skupno 5.653 obiskov, današnjih obiskov 1)