OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ZADNJEM TRILETJU DEVETLETKE

Kaj so izbirni predmeti?
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja, šport za sprostitev, šport za zdravje) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.
Število skupin izbirnih predmetov
Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu 2023-24 lahko predvidoma organizirali 33 skupin na matični šoli in 10 skupin na podružnični šoli.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

VLOGA: Prošnja-za-oprostitev-sodelovanja-pri-IP.docx    Prošnja-za-oprostitev-sodelovanja-pri-IP.pdf

Zamenjava izbirnega predmeta
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Učenci si lahko preberejo predstavitve v obliki zgibanke, ki je objavljena spodaj (za vsak razred posebej).
Izbor izbirnih predmetov za učence bodočega 7., 8., in 9. razreda, bo preko e-asistenta za starše od ponedeljka, 27. 3. 2023, do ponedeljka, 3. 4. 2023.  

Namen izbirnih predmetov je, da otroci z njimi izkažejo svoje želje, motive in potenciale, zato naj bo to izbor otrok in ne staršev. 

Skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24  bodo objavljene predvidoma junija 2023.

Spodaj si v priponkah oglejte predstavitve predmetov za posamezne predmete za šolsko leto 2023/2024:

 Cerknica:

 IZBIRNI PREDMETI za 7. razred

2023/2024

7 – ANSAMBELSKA IGRA

7 – FILOZOFIJA ZA OTROKE

7 – GLEDALIŠKI KLUB

7 – IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA, NOGOMET, GIMNASTIKA, ODBOJKA

7 – KMETIJSKA DELA

7 – LIKOVNO SNOVANJE I

7 – NEMŠČINA I

7 – OBDELAVA GRADIV – LES

7 – ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

7 – RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

7 – LITERARNI KLUB

7 – SODOBNA PRIPRAVA HRANE

7 – ŠOLSKO NOVINARSTVO

7 – VERSTVA IN ETIKA I

 IZBIRNI PREDMETI za 8. razred

2023/2024

8 – ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA

8 – ETNOLOGIJA – NAČIN ŽIVLJENJA IN KULTURE

8 – GLEDALIŠKI KLUB

8 – LIKOVNO SNOVANJE II

8 – NEMŠČINA II

8 – ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA

8 – OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE

8 – PLES

8 – RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

8 – RASTLINE IN ČLOVEK

8 – RUŠČINA II

8 – SODOBNO KMETIJSTVO

8 – ŠPORT ZA SPROSTITEV

8 – VERSTVA IN ETIKA II

8 – ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

8 – VEZENJE

 

 IZBIRNI PREDMETI za 9. razred 

2023/2024

9 – ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE

9 – ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČIN ŽIVLJENJA

9 – FILMSKA VZGOJA

9 – GENETIKA

9 – KMETIJSKO GOSPODARSTVO

9 – LIKOVNO SNOVANJE III

9 – NEMŠČINA III

9 – OBDELAVA GRADIV – KOVINE

9 – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

9 – RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA

9 – RETORIKA

9 – ŠPORT ZA ZDRAVJE

9 – TURISTIČNA VZGOJA

9 – VERSTVA IN ETIKA III

9 – NAČINI PREHRANJEVANJA

9 – RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

 Grahovo:

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

2023/2024

7 – OBDELAVA GRADIV – LES

7 – VERSTVA IN ETIKA I

7 – RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

7 – LIKOVNO SNOVANJE I

7 – SODOBNA PRIPRAVA HRANE

7 – NEMŠČINA I

7 – ŠPORT ZA SPROSTITEV

IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

2023/2024

8 – OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE

8 – ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA

8 – VERSTVA IN ETIKA II

8 – RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

8 – NEMŠČINA II

8 – ŠPORT ZA SPROSTITEV

8 – RASTLINE IN ČLOVEK

8 – LIKOVNO SNOVANJE II

IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

2023/2024

9 – KEMIJA V ŽIVLJENJU

9 – ETNOLOGIJA – KULTURNA DEDIŠČINA IN NAČIN ŽIVLJENJA

9 – RETORIKA

9 – VERSTVA IN ETIKA III

9 – RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

9 – ŠPORT ZA SPROSTITEV

9 – NAČINI PREHRANJEVANJA

9 – LIKOVNO SNOVANJE III

 

 

(Skupno 8.956 obiskov, današnjih obiskov 1)