Govorilne ure 2020/2021

Model B, po katerem se izvaja pouk v šolskem letu 2020/21, predvideva sodelovanje s starši na daljavo oz. preko IKT tehnologije. Šola naj bi govorilne ure za starše v šoli izvajala le izjemoma.

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

Matična šola:

1.–5. razred ob 17.00:                           6.–9. razred ob 17.00:
8. oktober 2020                                       13. oktober 2020
12. november 2020                                10. november 2020
10. december 2020                                   8. december 2020
14. januar 2021                                       12. januar 2021
11. marec 2021                                         9. marec 2021
8. april 2021                                            13. april 2021
13. maj 2021                                            11. maj 2020

 

Podružnica Grahovo:

1.–5. razred ob 17.00:                                  6.–9. razred ob 18.00:
8. oktober 2020                                                8. oktober 2020
12. november 2020                                        12. november 2020
10. december 2020                                        10. december 2020
14. januar 2021                                              14. januar 2021
11. marec 2021                                               11. marec 2021
8. april 2021                                                     8. april 2021
13. maj 2021                                                   13. maj 2021

Podružnica Begunje:

1.–5. razred ob 17.00
8. oktober 2020
12. november 2020
10. december 2020
14. januar 2021
11. marec 2021
8. april 2021
13. maj 2021

Na pogovor z učitelji lahko starši komunicirajo na daljavo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki potekajo vsak teden po razporedu. Razpored je objavljen na spletni strani šole in na glavni oglasni deski v prostorih šole. Zaradi organizacije pouka se starši na dopoldanske govorilne ure obvezno najavijo vsaj en dan prej na spodnje telefone oz. elektronska sporočila

Za starše in učence:

  • predmetne stopnje Cerknica: pomočnici ravnateljice Anja Turk anja.turk@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,
  • razredne stopnje Cerknica: pomočnici ravnateljice Maji Škrbec maja.skrbec@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,
  • podružnične šole Begunje: vodji podružnice Desi Maksić desi.maksic@os-cerknica.si ali 01/7056-810,
  • podružnične šole Grahovo: vodji podružnice Metki Polovič meta.polovic@os-cerknica.s ali 01/7096-900.

zaba4_gif

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morate starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca opravičite pisno. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.

Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o upravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti ter žigom in podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov učencu odobri daljši izostanek od pouka.

 

zaba4_gif

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE

Model B, po katerem se izvaja pouk v šolskem letu 2020/21, predvideva sodelovanje s starši na daljavo oz. preko IKT tehnologije. Šola naj bi govorilne ure za starše v šoli izvajala le izjemoma.

Matična šola Cerknica

Učitelj

Dan in ura

Učilnica/kabinet

Vesna BABIČ

četrtek, 5. ura

kabinet TJA (213)

Lilijana BARAGA

torek, 5. ura

učilnica 1. c (110)

Tanja BELOVEC

četrtek, 5. ura

kabinet TJA (213)

Ana BENIČ

torek, 3. ura

kabinet TJA

Uroš CAJNKO

sreda, 2. ura

kabinet družboslovja (119)

Eva DEŽMAN

četrtek, 5. ura

kabinet OPB

Urška DOBRAVEC

torek, 5. ura

kabinet RS

Mateja DOLGAN

torek, 3. ura

kabinet ŠPO

Jernej DOLNIČAR/Eva MAZI

četrtek, 5. ura

kabinet likovne umetnosti (117)

Manca Farkaš

po dogovoru

Kabinet 125

Jana FRANK

torek, 6. ura

kabinet TJA (213)

Boštjan GORJUP

ponedeljek, 3. ura

kabinet ŠPO

Manca GORUP

četrtek 2. ura

kabinet tujih jezikov (129)

Tina GRAPULIN BAVČAR

četrtek, 2. ura

kabinet naravoslovja (021)

Tanja JENKO BRATOVIČ /Tjaša JEREB

torek, 4. ura

kabinet DSP 121

Sabina JERAJ

torek, 9.20-9.45

Kabinet SLJ (123)

Daša JOŽELJ KRANJC

ponedeljek, 4. ura

kabinet SLJ (123)

Breda KEBE

torek, 2. ura

kabinet MAT (019)

Anja KEBE KNAVS

torek, 4. ura

kabinet TJA pri 4.b (213)

Tamara KOGEJ

torek, 4. ura

kabinet TJA (213)

Alenka KOLŠEK PUKLAVEC

sreda, 4. šolska ura

kabinet SLJ (123)

Dagmar KOROŠEC

ponedeljek, 4. ura

kabinet TJA (213)

Marjeta KOŠIR

ponedeljek, 4.ura

kabinet MAT (019)

Mojca KOVAČIČ

sreda, 3. ura

kabinet OPB

Nataša KRALJ

torek, 5. ura

kabinet pri knjižnici (104)

Lucija KRAŠEVEC

sreda, 4. ura

kabinet TJA pri 4. a (213)

Zlatka KUNST CINDRIČ

sreda, 4. ura

kabinet RS

Mojca LESKOVEC

ponedeljek, 2. ura

kabinet MAT (019)

Marja LONČAR

torek, 4. ura

kabinet TJA pri 4. b (213)

Martina MARC

petek, 3. ura

kabinet KEM (023)

Nataša KORČE

sreda, 4. ura

kabinet tujih jezikov (129)

Jure MELE

četrtek, 5. ura

kabinet TIT (005)

Matej MELE

torek, 3. ura

kabinet ŠPO

Maja MIHELČIČ

torek, 4. ura

učilnica 4. c (211)

Hani Miklič

po dogovoru

kabinet DSP 121

Katja MIKULETIČ

torek, 5. ura

kabinet TJA (213)

Nina MIŠIČ                         

torek, 5. ura

Učilnica 5.a (010)

Jasmina MULC

petek, 3. ura

kabinet družboslovja (119)

Erika OPEKA

torek, 2. ura

kabinet SLJ (123)

Tomaž OPEKA

petek, 3. ura

kabinet OPB

Mateja OVSEC

četrtek, 3. ura

kabinet SLJ (123)

Jelka OTONIČAR

po dogovoru

kabinet DSP (203)

Metka POLOVIČ

četrtek, 5. ura

kabinet TIT (005)

Nuša PONIKVAR

po dogovoru

kabinet TIT (005)

Marija PRIMOŽIČ

četrtek, 3. ura

učilnica 3. b (209)

Nuša ROŽANC

torek, 4. ura

kabinet tujih jezikov (129)

Marjetka RUPAR

ponedeljek, 5. ura

kabinet naravoslovja (021)

Magdalena SKUK

petek, 3. ura

kabinet SLJ (123)

Mira ŠIRAJ

četrtek, 4. ura

kabinet MAT (019)

Jana ŠKRLJ

sreda, 1. ura

kabinet tujih jezikov (129)

Maja ŠKRBEC

sreda, 5. ura

pisarna pomočnic ravnateljice (001)

Erika OPEKA

torek, 2. ura

Kabinet SLJ (123)

Urška ŠPAREMBLEK

torek, 3. ura

učilnica 4. b (202)

Veronika ŠVIGELJ

četrtek, 5. ura

kabinet naravoslovja (021)

Vilma TELLIČ

torek, 5. ura

kabinet TJA (213)

Tjaša TORUL

ponedeljek, 6. ura

kabinet družboslovja (119)

Ana TURK

petek, 4. ura

Kabinet MAT (019)

Barbara VIDOVIČ

po dogovoru

kabinet DSP

Dunja VOLF PONIKVAR

torek, 4. ura

kabinet TJA pri 4. a (213)

Andreja VOŠANK

torek, 5. ura

kabinet TJA pri 4. b (213)

Jasmina ŽAGAR

sreda, 2. ura

kabinet družboslovja (119)

Lara VEREŠ

torek, odmor za malico

kabinet MAT (019)

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

Učitelj

Dan in ura

Učilnica/kabinet

Eva BARAGA

torek, 5. ura

knjižnica

Bernarda DOLNIČAR

ponedeljek, 2. ura

knjižnica

Jerneja MATKO

torek, 5. ura

knjižnica

Saša ČESEN

torek, 4. ura

knjižnica

Jelka JERNEJČIČ

četrtek, 3. ura

knjižnica

Berta KLUN MRAK

torek, 3. ura

kabinet DSP

Nataša KORČE

torek, 3. ura

knjižnica

Desi MAKSIĆ

četrtek, 2. ura

knjižnica

Urška VRBOVŠEK

ponedeljek, 3. ura

knjižnica

Jelka OTONIČAR

po dogovoru

kabinet DSP

Marjeta TURŠIČ

torek, 2. ura

knjižnica

Podružnica “11. maj” Grahovo

Učitelj

Dan in ura

Učilnica/kabinet

Uroš CAJNKO

petek, 7. ura

učilnica 049

Jernej DOLNIČAR/Eva MAZI

torek, 5. ura

kabinet LUM/TIT

Manca FARKAŠ

po dogovoru

kabinet 013

Jana FRANK

sreda. 5. ura

kabinet DSP

Boštjan GORJUP

četrtek, 3. ura

kabinet v telovadnici

Mojca GORNIK

četrtek, 5. ura

kabinet DSP (013)

Tina GRAPULIN BAVČAR

ponedeljek, 5. ura

kabinet KEM

Tanja JENKO BRATOVIČ/

Tjaša JEREB

sreda, 6. ura

kabinet DSP

Sabina JERAJ

sreda, 6. ura

učilnica 041

Marjeta KOŠIR

po dogovoru

kabinet NAR

Mojca LESKOVEC

po dogovoru

multimedija

Vida LUNKA

ponedeljek, 4.ura

kabinet SLJ-TJA

Mojca MELE

sreda, 4. ura

multimedija

Vanja MELE

četrtek, 5.ura

kabinet DSP

Marija OBREZA

ponedeljek, 4. ura

učilnica DSP

Erika OPEKA

ponedeljek, 5. ura

kabinet DSP

Metka POLOVIČ

sreda, 5. ura

tajništvo

Kresnica PRAPROTNIK

petek, 2. ura

kabinet DSP

Anka PREMROV

petek, 4. ura

Kabinet DSP

Nuša ROŽANC

petek, 4. ura

kabinet TJA-SLJ

Marjetka RUPAR

četrtek, odmor za kosilo

kabinet NAR

Magdalena SKUK

po dogovoru

kabinet NAR

Tajda STERLE

sreda, 4. ura

multimedija

Sabina ŠPAREMBLEK

torek, 3. ura

kabinet DSP

Lara VEREŠ

ponedeljek, 4. ura

kabinet NAR

Barbara VIDOVIČ

po dogovoru

kabinet DSP

Ana ZEBEC

ponedeljek, 1. ura

knjižnica

Jasmina ŽAGAR

torek, 3. ura

zbornica

(Skupno 7.491 obiskov, današnjih obiskov 1)