Projekt: Jaz in drugi

Sodelujoči: razredni in predmetni učitelji, drugi strokovni delavci šole, tehnično osebje, lokalna skupnost in zunanji sodelavci, nevladne organizacije.

Ciljna skupina: učenci na matični šoli ter na obeh podružnicah, starši in širša skupnost.

Cilj projekta:

V središče bomo postavili naše odnose, saj naše skupne vrednote, ki smo jih zapisali v vzgojni načrt šole govorijo o tem, kako drug z drugim, sami s sabo in s stvarmi ravnamo in živimo.
Spoznanje, da nenehno drug na drugega vplivamo, bo naše osrednje izhodišče za vse naše aktivnosti. Čutenje z drugim in uglaševanje z drugim je osnova, da se otrok poveže s svojimi vrstniki, njemu pomembnimi odraslimi in z okoljem, ki mu odpira notranje doživljanje in spoznavanje. Ko se zavedamo, kaj doživljamo in razmišljamo mi in ko zmoremo to doživeti tudi pri drugih, imamo občutek sebe, torej samopodobo. Skozi to pa spoštujemo tudi druge. Nasprotje spreminjanju in hkrati nenadomestljiva opora učenju je urejenost. Vidimo jo kot tisto vrednoto, ki je otrokom posebej pomembna, saj jim daje strukturo, red in ritem, prinaša občutek predvidljivosti, poznanega in varnega.
Kot nadgradnja vsem vrednotam je sodelovanje. Z vsem kar smo, kar znamo in kar čutimo, delimo z drugimi z namenom, da bi prispevali in gradili skupno blagostanje in uspeh. To pomeni medsebojno pomoč odraslih in otrok v šoli in zunaj nje ter povezovanje in sodelovanje šole kot take z domačim okoljem ter poslovnimi in družbenimi subjekti v okolju. Tudi to sodelovanje je ključno za prenos znanja in izkušenj ter uresničevanje poslanstva naše šole.
V okviru projekta bomo konkretizirali vizijo šole in sicer učence vzgajali v zdrave, samostojne in polno odgovorne osebe, ki bodo znale poskrbeti zase in pri tem spoštljivo ravnale z drugimi živimi bitji ter s
svojo in tujo lastnino. Pri tem bomo upoštevali vrednote spoštovanja, prijaznosti, učenja, samodiscipline v povezavi s pravili šolskega reda in bontona, spodbujali medsebojno sodelovanje in skrbeli za dobre medosebne odnose.

Opredelitev projekta in dejavnosti:

* Spodbujati skrb zase: samo spoznavanje, zdrava samopodoba, zadovoljevanje potreb, skrb za lastno fizično in duševno zdravje, sprejemanje odgovornosti zase in za svoje vedenje in   spodbujanje samodiscipline.

* Spodbujati dobre medsebojne odnose in medsebojno pomoč v šoli in izven šole, uporaba povezovalnih vedenj, učenje socialnih veščin, konstruktivno reševanje konfliktov s šolsko mediacijo, spoznavanje in upoštevanje pravil šolskega reda in bontona, nadgradnja vzgojnega načrta šole, restitucija, spodbujanje solidarnosti in prostovoljstva, spodbujanje skrbi za mlajše, drugačne in socialno šibkejše, razvijanje zdrave tekmovalnosti.

* Spodbujati spoštljiv odnos do stvari: odnos do hrane, svoje in tuje lastnine, skrb za okolje, ravnanje z odpadki, ločevanje…varčevanje z energijo.

Izvedba:

Med poukom oddelčnih skupnosti, DKE, dnevnimi dejavnosti, interesnimi dejavnostmi, v OPB, prostem času… v okviru šolske skupnosti.
Obveščanje bo potekalo preko oglasne deske in šolske spletne strani.

Kako drug z drugim, sami s sabo in s stvarmi ravnamo iz živimo

Izhodišče projekta je vzgojni načrt šole, ki ga bomo sistematično nadgrajevali vsako leto. Uresničevanje ciljev, ki smo jih zapisali v vzgojnem načrtu pa bo potekalo skozi različne dejavnosti in dogodke na šoli, skozi pouk, dneve dejavnosti, interesne dejavnosti in s povezovanjem različnih projektov na šoli (zdrava šola, eko šola…). Poleg tega pa bomo izvedli še naslednje konkretne akcije:
Delavnice za razvijanje čustvene inteligence za učence po oddelkih vsakega razreda v dogovoru z razredniki (od oktobra 2014 do maja 2015):
1. razred: Veveriček Viktor – spoznavanje čustev
2. razred: Znam obvladat jezo
3. razred: Izključevanje: kako izrazim svoja čustva
4. razred: Govorice – kako rešujemo spore
5. razred: Prijateljstvo – razlike in podobnosti
6. razred: Moje potrebe
7. razred: Odnosi
Ure oddelčnih skupnosti na temo To sem jaz – 10 korakov do boljše samopodobe za učence 8. in 9. razreda (od oktobra 2014 do maja 2015). Delavnice bodo izvajali razredniki med urami oddelčne skupnosti po lastni izbiri in potrebah učencev. 10 korakov do boljše samopodobe vsebuje 10 preventivnih delavnic za delo z mladino, in sicer:
1. korak: Spoštujem se in sprejemam
2. korak: Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel
3. korak: Sodelujem z drugimi, jih sprejemam, imam prijatelje
4. korak: Ne izogibam se problemom, poskušam jih reševati
5. korak: Učim se spopadati s stresom
6. korak: Izbiram pozitivne misli
7. korak: Prevzemam odgovornost za svoje vedenje
8. korak: Zavedam se, da sem edinstven in neponovljiv človek
9. korak: Postavim se zase
10. korak: Prepoznavam, sprejemam in izražam svoja čustva
Vzgojno delovanje ob prekrških učencev v skladu z vzgojnim načrtom – pogovori, svetovanje, šolska mediacija, restitucija, alternativni vzgojni ukrepi (učenci imajo možnost popraviti napako in se iz nje nekaj naučit) s pomočjo timske obravnave (razrednik, nadomestni razrednik, svetovalna služba) – celo šolsko leto.
Spodbujanje bontona (pozdravljanje, primerno oblačenje; kulturno obnašanje, in prehranjevanje…) – celo šolsko leto.
Sodelovanje v humanitarnih akcijah in akcijah lokalne skupnosti (zbiranje starega papirja, plastičnih zamaškov, tonerjev in kartuš, šolskih potrebščin…) – priložnostno.
Sodelovanje v natečajih – sodelovanje na likovnih, literarnih, oblikovnih, filmskih, foto natečajih –priložnostno.
Obeleževanje svetovnih in mednarodnih dni v povezavi s temo projekta – priložnostno.
Razvijanje prostovoljstva – sodelovanje z Deos-om in drugimi inštitucijami (skupne akcije, razstave, prireditve…) – priložnostno.
Spodbujanje sprejemljivega odnosa do živali – sodelovanje z društvi za zaščito živali (Tačke pomagačke, Društvo za zaščito živali Ribnica…) – priložnostno.
Skrb za okolje in ekološko zavest – za domači kraj, čistočo šole in njene okolice (čistilne akcije, ločevanje odpadkov, varčno ravnanje z vodo, elektriko, papirjem…) – celo šolsko leto. 
Skrb za zdravje (sistematični zdravstveni in zobozdravstveni pregledi, skrb za higieno, zdrav način življenja, zdrava prehrana, gibanje) – celo šolsko leto.
Delo z nadarjenimi učenci (delo z nadarjenimi, usposabljanje za vrstniške mediatorje, sodelovanje starejših učencev z mlajšimi preko delavnic in socialnih iger) – od oktobra 2014 do maja 2015.
Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (občina Cerknica, ZD, Policijska postaja, gasilci, nevladne organizacije, društva, zavodi, CSD, ZRSŠ…) – priložnostno.
Predavanja in delavnice za starše- priložnostno
Vodja projekta: Ines Ožbolt

Related Images:

(Skupno 148 obiskov, današnjih obiskov 1)