PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2019/20 IN PROJEKTI

 

CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Razvojni načrt prikazuje usmeritve za učno-vzgojno delo do 31. 8. 2020. Izhodišča so: ugotavljanje potreb učencev na šoli, sodobna strokovna priporočila in permanentno izobraževanje strokovnih delavcev šole.

Cilji:
Šola z letnim delovnim načrtom podrobneje določi prednostne naloge iz naslednjih področij:

  •  pridobivanje vseživljenjskih znanj in kompetenc,
  •  skrb za dobre medsebojne odnose,
  • aktivno povezovanje z osnovnimi šolami evropskih držav,
  • skrb za zdravo prehrano in gibanje,
  • aktivno sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo,
  • urejanje šolskega prostora in okolice šole.

Le-te bomo uresničevali preko operativnih ciljev, in sicer: inovativnih pristopov k poučevanju, diferenciacije pri pouku, razvijanja višjih ravni znanja učencev, aktivnosti za razvoj čustvene in socialne inteligence, dobrih medsebojnih odnosov ter vrednot, v okviru rednega in razširjenega programa šole, preko projektov, prireditev, srečanj, sodelovanjem z lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami.
Z zastavljenimi cilji bomo dolgoročno uresničevali vizijo šole. Načini, roki in vsebine izvajanja nalog so določene z Letnim delovnim načrtom šole, po potrebi tudi s posameznimi akcijskimi načrti ter spremljanjem s strani organov zavoda.

PROJEKTI

PROJEKTI S PODROČJA ŠPORTA 
NAUČIMO SE PLAVATI
ZLATI SONČEK
KRPAN
TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
VETER V LASEH, S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI
DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ

OSTALI PROJEKTI 
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
HOB’S ADVENTURE Erasmus+
ZDRAVA ŠOLA
ŠPAJZA
POSLOVNA NOTRANJSKA
KULTURNA ŠOLA
SIMBIOZA ŠOLA
PROSTOVOLJSTVO
JANEZ KRANJEC
ŠOLSKI SKLAD
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)
LEARNING TO BE … učenje socialnih veščin in čustvovanja

MEDNARODNI PROJEKTI 
ERASMUS
eTWINNING

(Skupno 439 obiskov, današnjih obiskov 1)