OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ZADNJEM TRILETJU DEVETLETKE

Kaj so izbirni predmeti?
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja, šport za sprostitev, šport za zdravje) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.
Število skupin izbirnih predmetov
Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu lahko predvidoma organizirali 29 skupin.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

Zamenjava izbirnega predmeta
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Do 26. aprila učitelji učencem predstavijo ponudbo izbirnih predmetov v posameznem razredu. Učenci si lahko preberejo predstavitve tudi v obliki zgibanke, ki je objavljena na spletu. Zgibanke so v pogled tudi v knjižnici ter pri razrednikih.
Izbor izbirnih predmetov za učence bodočega 7., 8., in 9. razreda, na matični šoli, bo od 23. aprila 2018 dalje v računalniški učilnici po predhodnem razporedu. Učenci podružnične šole Grahovo pa bodo izbirali izbirne predmete od 26. aprila 2018 dalje v računalniški učilnici po predhodnem razporedu.

Skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/19  bodo objavljene junija.

Spodaj si v priponkah oglejte predstavitve predmetov in predvidene učitelje za posamezne predmete za šolsko leto 2018/2019:

 

Zloženke Cerknica:

IZBIRNI PREDMETI za 7. razred

2018 / 2019 

 1. NEMŠČINA I
 2. RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
 3. KMETIJSKA DELA
 4. RUŠČINA I
 5. ŠOLSKO NOVINARSTVO
 6. ŠAHOVSKE OSNOVE
 7. VERSTVA IN ETIKA I
 8. MATEMATIČNE DELAVNICE 7
 9. IZBRANI ŠPORT: KOŠARKA, NOGOMET, GIMNASTIKA, ODBOJKA
 10. LIKOVNO SNOVANJE I
 11. GLASBENI PROJEKT
 12. ŠPANŠČINA I
 13. OBDELAVA GRADIV: LES
 14. SONCE, LUNA IN ZEMLJA
 15. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 16. FILOZOFIJA ZA OTROKE:  KRITIČNO MIŠLJENJE

PRESTAVITEV: ZLOŽENKA Izbirni predmeti 7.razred  18-19

IZBIRNI PREDMETI za 8. razred

2018/2019 

 1. NAČINI PREHRANJEVANJA
 2. ŠPORT ZA SPROSTITEV
 3. MATEMATIČNE DELAVNICE
 4. VERSTVA IN ETIKA II
 5. RASTLINE IN ČLOVEK
 6. ŠOLSKO NOVINARSTVO
 7. NEMŠČINA II
 8. ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA
 9. RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
 10. PLES
 11. LIKOVNO SNOVANJE II
 12. GLASBENI PROJEKT
 13. ANSAMBELSKA IGRA
 14. OBDELAVA GRADIV:  UMETNE MASE

 

PRESTAVITEV: ZLOŽENKA Izbirni predmeti 8.razred  18-19

IZBIRNI PREDMETI za 9. razred

2018/2019

 1. TURISTIČNA VZGOJA
 2. NEMŠČINA 3
 3. VERSTVA IN ETIKA 3
 4. OBDELAVA GRADIV-  KOVINE
 5. LIKOVNO SNOVANJE 3
 6. KEMIJA V ŽIVLJENJU
 7. ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
 8. GLASBENI PROJEKT
 9. GENETIKA
 10. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
 11. RETORIKA
 12. ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

PRESTAVITEV: ZLOŽENKA Izbirni 9.razred 18-19

Zloženke Grahovo:

IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

2018/2019

 1. LIKOVNO SNOVANJE I
 2. ŠPORT ZA SPROSTITEV
 3. SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 4. RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
 5. ŠPANŠČINA I
 6. OBDELAVA GRADIV – LES
 7. VERSTVA IN ETIKA I
 8. MATEMATIČNE DELAVNICE 7
 9. NEMŠČINA I

PREDSTAVITEV: ZLOŽENKA Izbirni predmeti 7G 18-19

IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

2018/2019

 1. ŠPORT ZA SPROSTITEV
 2. VERSTVA IN ETIKA II
 3. NEMŠČINA II
 4. NAČINI PREHRANJEVANJA
 5. LIKOVNO SNOVANJE II
 6. RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
 7. TURISTIČNA VZGOJA
 8. ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA
 9. OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE

PREDSTAVITEV: ZLOŽENKA Izbirni predmeti 8G 18-19

IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

2018/2019

 

 1. ŠPORT ZA SPROSTITEV
 2. TURISTIČNA VZGOJA
 3. ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
 4. RETORIKA
 5. RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
 6. NEMŠČINA III
 7. VERSTVA IN ETIKA III

PREDSTAVITEV: ZLOŽENKA Izbirni predmeti 9G 18-19

V šol. letu 2017/18 so učenci III. triade vključeni v naslednje izbirne predmete:

 

Matična šola Cerknica

Predmet Učitelj
GEN Genetika Tina Grapulin Bavčar
GKL Gledališki klub Daša Joželj Kranjc
IŠP Izbrani šport – gimnastika z ritmično izraznostjo Mateja Mislej
IŠP Izbrani šport – košarka Matej Mele
KID Kmetijska dela Veronika Švigelj
LS2 Likovno snovanje 2 Jernej Dolničar
LS3 Likovno snovanje 3 Jernej Dolničar
MME Multimedija Mojca Leskovec Meharich
NPH Načini prehranjevanja Veronika Švigelj
NI1 Nemščina 1 Manca Gorup
NI2 Nemščina 2 Manca Gorup
NI3 Nemščina 3 Manca Gorup
OGK Obdelava gradiv: kovine Jure Mele
OGL Obdelava gradiv: les Jure Mele, Metka Polovič
OGU Obdelava gradiv: umetne snovi Jure Mele, Metka Polovič
OPK Odkrivajmo preteklost mojega kraja Uroš Cajnko
ONA Organizmi v naravi in umetnem okolju Tina Grapulin Bavčar
PLE Ples Boštjan Gorjup
RČL Rastline in človek Veronika Švigelj
RET Retorika Uroš Cajnko
SPH Sodobna priprava hrane Veronika Švigelj
ŠHS Šahovske strategije Franc Matko
ŠI3 Španščina 3 Tanja Jenko Bratovič
ŠSP Šport za sprostitev

Boštjan Gorjup, Matej Mele,

Mateja Mislej

ŠZZ Šport za zdravje Matej Mele
TVZ Turistična vzgoja Tjaša Torul
VNN Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Anja Turk

 

Podružnica “11. maj” Grahovo

Predmet Učitelj
NPH Načini prehranjevanja Marjetka Rupar
NI1 Nemščina 1 Nuša Rožanc
NI2 Nemščina 2 Nuša Rožanc
OGL Obdelava gradiv: les Metka Polovič
OGU Obdelava gradiv: umetne snovi Metka Polovič
ONA Organizmi v naravi in umet. okolju Marjetka Rupar
SPH Sodobna priprava hrane Marjetka Rupar
ŠI3 Španščina 3 Tanja Jenko Bratovič
ŠZZ Šport za zdravje Boštjan Gorjup