OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ZADNJEM TRILETJU DEVETLETKE

Kaj so izbirni predmeti?
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja, šport za sprostitev, šport za zdravje) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.
Število skupin izbirnih predmetov
Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu 2019-20 lahko predvidoma organizirali 29 skupin na matični šoli in 7 skupin na podružnični šoli..

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

Zamenjava izbirnega predmeta
Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Do 10. aprila učitelji učencem predstavijo ponudbo izbirnih predmetov v posameznem razredu. Učenci si lahko preberejo predstavitve tudi v obliki zgibanke, ki je objavljena na spletu. Zgibanke so v pogled tudi v knjižnici ter pri razrednikih.
Izbor izbirnih predmetov za učence bodočega 7., 8., in 9. razreda, na matični in podružnični šoli, bo v mesecu aprilu po predhodnem razporedu.

Skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20  bodo objavljene junija.

Spodaj si v priponkah oglejte predstavitve predmetov za posamezne predmete za šolsko leto 2019/2020:

 

Zloženke Cerknica:

 IZBIRNI PREDMETI za 7. razred

2019/2020

PRESTAVITEV: ZLOŽENKA Iz. pr. 7.razred 19-20

 IZBIRNI PREDMETI za 8. razred

2019/2020 

PRESTAVITEV: ZLOŽENKA Iz.pr. 8.razred 19-20

 IZBIRNI PREDMETI za 9. razred

2019/2020

PRESTAVITEV: ZLOŽENKA Iz. pr. 9.razred 19-20

Zloženke Grahovo:

IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

2019/2020

PREDSTAVITEV: ZLOŽENKA Iz. pr. 8.razred Grahovo 19-20

IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

2019/2020

PREDSTAVITEV: ZLOŽENKA Iz. pr. 9.razred Grahovo 19-20

V šol. letu 2018/19 so učenci III. triade vključeni v naslednje izbirne predmete:

 

Matična šola Cerknica

Predmet Učitelj
GEN Genetika Martina Marc
GKL Glasbeni projekt Daša Joželj Kranjc
IŠP Izbrani šport – gimnastika z ritmično izraznostjo Mateja Dolgan
IŠP Izbrani šport – nogomet Matej Mele
KID Kmetijska dela Veronika Švigelj
LS1 Likovno snovanje 1 Jernej Dolničar
LS3 Likovno snovanje 3 Jernej Dolničar
MME Multimedija Marjeta Košir
NPH Načini prehranjevanja Veronika Švigelj
NI1 Nemščina 1 Manca Gorup
NI2 Nemščina 2 Manca Gorup
NI3 Nemščina 3 Manca Gorup
OGK Obdelava gradiv: kovine Jure Mele
OGL Obdelava gradiv: les Metka Polovič
OGU Obdelava gradiv: umetne snovi Jure Mele, Nuša Ponikvar
ONA Organizmi v naravi in umetnem okolju Martina Marc
PLE Ples Mateja Dolgan
RČL Rastline in človek Veronika Švigelj
ROM Računalniška omrežja Mojca Leskovec Meharich
SPH Sodobna priprava hrane Veronika Švigelj
ŠI1 Španščina 1 Tanja Jenko Bratovič
ŠSP Šport za sprostitev Matej Mele, Mateja Dolgan
ŠZZ Šport za zdravje Matej Mele, Mateja Dolgan
TVZ Turistična vzgoja Uroš Cajnko
UBE Urejanje besedil Mojca Leskovec Meharich

 

Podružnica “11. maj” Grahovo

Predmet Učitelj
MME Multimedija Marjeta Košir
NPH Načini prehranjevanja Marjetka Rupar
NI2 Nemščina 2 Nuša Rožanc
NI3 Nemščina 3 Nuša Rožanc
OGL Obdelava gradiv: les Metka Polovič
OGU Obdelava gradiv: umetne snovi Metka Polovič
OPK Odkrivajmo preteklost mojega kraja Uroš Cajnko
SPH Sodobna priprava hrane Marjetka Rupar
ŠI1 Španščina 1 Tanja Jenko Bratovič
ŠZS Šport za sprostitev Boštjan Gorjup

 

(Skupno 382 obiskov, današnjih obiskov 1)