Šolska prehrana

 

 

Vodja šolske prehrane je Dovjak Mojca,  dosegljiva od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 na telefon 70-50-535 in na e-naslovu: mojca.dovjak()os-cerknica.si

ANKETE IN POVZETKI

Anketa: Shema šolskega sadja in zelenjave 2016/17

http://www.os-cerknica.si/2017/06/06/shema-solskega-sadja-in-zelenjave-ii-vprasalnik/

Vprašalnik o šolski prehrani za učence Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, šolsko leto 2016/17

OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI V OBRATIH JAVNE PREHRANE

S 13. decembrom 2014 je pričela veljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, po kateri je potrebno ustrezno označiti vse alergene sestavine, ki jih vsebujejo nepredpakirana živila.

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, malico in kosilo. Zaželeno je, da v šoli vsak učenec prejme vsaj en obrok hrane dnevno.
Jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah ter na spletni strani šole. Zaradi morebitnih odsotnosti zaposlenih v kuhinji, varnega shranjevanja živil ter dobave živil, si v izjemnih primerih pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.
Učencem z zdravstvenimi težavami omogočamo dietno prehrano na podlagi veljavnega zdravniškega potrdila lečečega zdravnika ali specialista z izpolnjenim obrazcem za prijavo na dieto za aktualno šolsko leto. Na željo otrok oziroma staršev nudimo učencem tudi brezmesno malico in vegetarijansko kosilo, ki ne zahtevata zdravniškega potrdila.

Obroke v OŠ Cerknica postrežemo v jedilnici. Režim uživanja in delitve malice poteka v dveh delih, in sicer prvi del od 9.20 do 9.33 za 6. in 7. razred ter drugi del od 9.33 do 9.45 za 8. in 9. razred. Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v učilnicah.
Na podružnični šoli v Begunjah poteka malica od 9.20 do 9.45, na podružnični šoli v Grahovem pa od 9.30 do 9.45.

Učenci skladno s kulturo prehranjevanja ostanejo v jedilnici do zvonjenja in tako kulturno zaužijejo in pospravijo suhe drobtine vsak za seboj, dežurna učenca v jedilnici z mokro krpo pobrišeta ostanke. V primeru, da dežurni učenec nedosledno opravlja oz. ne opravlja dežurstva, ga razrednik še za en teden razporedi za reditelja in ga zapiše v e-dnevnik.
Učenci od 5. do 9. razreda imajo magnetne kartice za prevzem kosila pri sebi. Če je nimajo, se vpišejo v evidenco pozabljenih kartic in plačajo stroške administrativnega dela, ki znašajo 20 centov in se jih upošteva pri obračunu šolskih storitev za tekoči mesec (sklep 1. seje sveta šole št. 1/5-20/2016 z dne 27.9.2016).
Kosila delimo v Cerknici od 12.00 do 13.00, v Begunjah od 11.45 do 12.30, v Grahovem pa od 11.45 do 12.30.

V izogib odpadkom ter zaradi odgovornega odnosa do hrane in kulture prehranjevanja se neprevzete šolske obroke in presežek že pripravljenih obrokov brezplačno odstopi učencem šole v jedilnici v določenem terminu:
• šolska malica od 9.45 do 11.45 ure (ne več kot 2 uri od priprave obroka, ki ni termično obstojen; trajne izdelki kot so sadje in kruh ipd. se lahko razdeli do prevzema istega dne – npr. učencem v podaljšanem bivanju);
• šolska kosila od 13.00 do 13.10 za delilnim pultom.

Enkrat mesečno bomo pripravili eko dan, ko bodo obroki šolske prehrane vsebovali večinoma domača in eko živila. Obeležili bomo tudi 16. oktober svetovni dan hrane in povabili starše na šolski obrok (prijava na kosilo ali malico 5 delovnih dni prej), da se bodo lahko prepričali o kvaliteti šolske prehrane.
Načela priprave hrane za otroke so:
• pogosto uživanje svežega sezonskega sadja in zelenjave (dodatno sadje ali zelenjava v sklopu
Šolske sheme),
• pogosto uživanje mleka in mlečnih izdelkov (dodatno mleko v sklopu Šolske sheme),
• bogata zastopanost vlaknin,
• malo soljena hrana,
• čim manj sladkorja,
• izbira načinov priprave hrane, ki ohranjajo vitamine in minerale,
• čim manj umetnih barvil, ojačevalcev okusa, arom in konzervansov,
• vključevanje EKO živil (1x na mesec eko dan).

Učenci imajo na šoli vedno na voljo čisto in neoporečno pitno vodo, ki je tudi najbolj pogosta pijača ob kosilih.

Kultura prehranjevanja
Učence spodbujamo k primerni kulturi prehranjevanja; ko otroci jedo, jih spodbujamo k oblikovanju prijetnega, umirjenega vzdušja, da jedo otroci počasi, sede, v miru, da hrano dobro prežvečijo in uporabljajo vljudnostne besede. Kulturno prehranjevanje, samostojnost, razvijanje higienskih navadah in skrb za zdravje je del vsakdanjika vseh nas in otrok.

Pestrost šolske prehrane si lahko ogledate tudi na jedilnikih, ki jih mesečno objavljamo na spletni strani šole.

PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV do 10:00 za naslednji dan:

  •  pri materialnem knjigovodji osebno, po telefonu: 70-50-530
  •  na e-naslov: prehrana-oscerknica[]guest.arnes.si
  •  poslovnem sekretarju osebno, po telefonu: 70-50-520

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV:

  • V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas.
  • Če je odjava podana do 10. ure, velja odjava z naslednjim dnem (15. točka Pravil o šolski prehrani Osnovne šole Notranjski odred Cerknica – v nadaljevanju: Pravila).
  • Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti (15. točka Pravil).
  • Če malica ni prevzeta do 10. ure se odstopi brezplačno drugim učencem (19. točka Pravila).

Učencem z zdravstvenimi težavami omogočamo dietno prehrano na podlagi zdravniškega potrdila.

Priporočamo vam, da uredite plačevanje šolske prehrane preko osebnega računa (trajnika) v računovodstvu šole. V primeru, da plačujete položnice preko spletne bančne poslovalnice, preverite, ali ste pravilno napisali znesek in sklicno številko.

Org. preh. Mojca Dovjak, učitelji in osebje v kuhinji (Eva Turk, Marija Nared, Brigita Pakiž, Petra Frank in Bernarda Lovko) se trudijo razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih.